Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Ponoarele, judeţul Mehedinţi

IMG_20220414_0001-

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008

Formular de inscriere

IMG_20220412_0002

model adeverinte

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă
Data de sustinere a probei scrise: 16.05.2022, ora 10:00

Data de sustinere a probei interviului: 19.05.2022,ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Ponoarele, judetul Mehedinti
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact Merfu Viorel-Florin – secretar general, Telefon 0252 381 512;

E-mail primariaponoarele@yahoo.com
Data afişării: 14.04.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: BUGET, FINANȚE-CONTABILITATE, IMPOZITE – TAXE LOCALE

PRIMĂRIA COMUNEI PONOARELE
Localitate: PONOARELE
Judeţ: MEHEDINŢI

Condiţii de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute la art.465 ,alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţii de participare sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in stiinte economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;

Conditii specifice conform fisei postului ,pentru ocuparea functiei publice art.465 alin.1) lit.(g) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ)

Bibliografie concurs

 • Constitutia Romaniei;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 57/2019 – Codul Administrativ doar partea III, V, VI si VII;
 • Legea nr. 82/ 24.12.1991 (*republicată*) contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • M.F.P. 1792/ 24.12.2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr. 227/ 08.09.2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal;
 • M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

*Se vor avea în vedere doar acte normative aflate în vigoare, precum și toate republicările, modificările și completările intervenite.

Tematica:

 1. OUG 57/2019 – Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare:

– Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din   administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

 • Cariera functionarilor publici;
 1. Constitutia Romaniei:

– Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

– Principii generale;

 1. Legea nr. 82/ 24.12.1991 (*republicată*) contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Dispoziţii generale;

– Organizarea şi conducerea contabilităţii;

 1. Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Principii şi reguli bugetare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Principii şi definiţii;
 • Dispoziţii speciale;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Dispoziţii generale;

-Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

 1. Legea nr. 227/ 08.09.2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal;

-Impozite şi taxe locale;

 1. O.M.F.P. 1792/ 24.12.2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

– Angajarea cheltuielilor;

– Lichidarea cheltuielilor;

 1. O.M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

– Dispoziţii generale;

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei comunei Ponoarele, judetul Mehedinti în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a  Primariei comunei Ponoarele si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada 14.04.2022 – 03.05.2022.

Dosar de inscriere:

 • copia actului de identitate;
 • formular inscriere, conform anexei nr.3 HG nr.611/2008 modificat;
 • copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Articole recomandate

Lasă un comentariu

Sari la conținut