Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Legislație și tipizate

Atribuţiile Direcţiei de Asistență Socială

 1. Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
  a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
  b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
  c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
  d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
  e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
  f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
  g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
  h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
  i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 2. Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
  a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, care este inclusa in Strategia de dezvoltara durabila a comunei Ponoarele aprobata de consiliul local şi răspunde de aplicarea acesteia.
  b) elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi il propune spre aprobare consiliului local; acesta cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
  c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
  d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
  e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
  f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
  g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
  h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
  i) implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
  j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune;
  k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
  l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
  m) evaluează şi monitorizează activitatea asistentilor personali, în condiţiile legii;
  n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
  o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
  p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
  q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
  r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
ASISTENTA SOCIALA Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Audiențe: 0830 – 1230 0830 – 1230 0830 – 1230 0830 – 1230 0830 – 1230
Sari la conținut