Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. VII alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare

Vizualizează aici – Anunț

Formular-de-inscriere-anexa-2-cf-HG-1336-din-2022

Primăria comunei Ponoarele anunță organizarea următoarelor concursuri de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție

 

 1. Sofer–  1 post, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/saptămâna din cadrul compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ponoarele.
 2. Muncitor calificat – Îngrijitor cladiri – 1 post, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/saptămâna din cadrul compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ponoarele

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Ponoarele și va consta în susținerea a două probe:

–       proba scrisă  în data de 11.07.2024, ora 10:00 PROBA SCRISĂ

Durata probei scrise maxim 3 ore;

–       data pentru proba interviu va fi comunicată ulterior.

Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

I.Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II.Condiții specifice pentru postul de Sofer:

 • Permis de conducere: categoria B,C, D, D1 (vechime minim 5 ani pentru categoria D, D1);
 • certificat de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane și certificat de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport public de marfa în termen de valabilitate;
 • card tahograf;
 • aviz psihologic eliberat de un cabinet avizat de Ministerul Transporturilor;
 • vechime în muncă minim 20 ani;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe bune legislație rutieră, mecanică auto, prim ajutor.

Condiții specifice pentru postul de 

Muncitor calificat – Îngrijitor clădiri:

 • Nivelul studiilor: studii medii absolivite cu diplomă de bacalaureat;
 • Certificat de calificare profesională fochist;
 • vechime în muncă minim 1 an.

III.Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele depuse la dosarul de înscriere se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul”.

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
 • Perioada de depunere a dosarelor 18.06.2024 – 02.07.2024, ora 16:00;
 • Selecția dosarelor – în maxim două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă în data de  11.07.2024, ora 10:00, la sediul instituției; Durata probei scrise maxim 3 ore;
 • data pentru proba interviu va fi comunicată ulterior; INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:
 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) abilităţi de comunicare;
 6. f) iniţiativă şi creativitate.
 • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.
 • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.
 • Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.

 

Bibliografie și tematică:

Pentru postul de Sofer:

 1. Constitutia Romaniei (republicată)

– Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ – Titlul  V al părții a III – a și Titlul III al părții a-VI-a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Tematica: – Capitolul III și IV – Titlul  V și Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Tematica: Integral

 1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile si completarile ulterioare

– Tematica: Cap. 4 –  Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23

 1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Tematica: Integral

 1. Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin H.G. 1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Tematica: Integral

 1. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

– Tematica: Integral

 

Pentru postul de Muncitor calificat – Ingrijitor cladiri:

 1. Constitutia Romaniei (republicată)

– Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ – Titlul  V al părții a III – a și Titlul III al părții a-VI-a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Tematica: – Capitolul III și IV – Titlul  V și Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Tematica: Integral

 1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile si completarile ulterioare

– Tematica: Cap. 4 –  Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23

 1. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

– Tematica: Integral

 1. Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata

– Tematica:

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

CAPITOLUL IV – Serviciile de urgenţă voluntare şi private

 1. OMS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelorde igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

– Tematica:

CAPITOLUL V -Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide

CAPITOLUL VI – Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică

 

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Ponoarele tel.0252/381512, persoană de contact: Merfu Viorel-Florin – secretar general, e-mail primariaponoarele@yahoo.com.

Articole recomandate

Sari la conținut